تحویل و راه اندازی دستگاه بسته بندی علوفه 800 تا 1200 کیلویی Komel - دزفول