خروج دستگاه بسته‌بندی علوفه یک تنی ، از گمرک بمقصد فارس ، مرودشت