بارگیری یکدستگاه بسته بندی تمام اتوماتیک , 200 کیلویی , مارک KOMEL بمقصد ایران