بارگیری و ارسال دو دستگاه بسته بندی ذرت 500 و 100کیلویی به مقصد ایران-استان فارس